Hammervolden næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl

På vegne av tiltakshaver Coop Hamarvik, er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Hammervolden næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl., i Frøya kommune.

Hensikten

Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde, slik at Coop Hamarvik kan samlokalisere sine butikker. 

 

Eksisterende status

I kommuneplanens arealdel for Frøya kommune er området satt til LNF. Dette formålet tillater kun tiltak i tilknytning til stedbunden næring. Tiltakshavers aktivitet betegnes ikke som stedbunden næring

 

Planprogram og konsekvensutredning

På bakgrunn av at reguleringsplanforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel er det vurdert til å kunne få vesentlig virkninger for miljø og samfunn. Planforslaget vil derfor falle inn under PBL § 6, pkt. b, «planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding om konsekvensutredning, pkt.25».

I forbindelse med plantiltaket er det derfor stilt krav om planprogram og konsekvensutredning. Planprogrammet skal blant annet gjøre rede for formålet med planen, hvilke utredninger som bør gjøres, og ellers legge grunnlaget for det videre planarbeidet.

 

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet, og at eksakt plassering, utforming osv. av bygg ikke er fastsatt.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58. Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 30.11.2018 til Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller på e-post til may@kystplan.no.Vedlegg
Melding om vedtak
Saksfremstilling
Referat oppstartsmøte
Planavgrensning
Oversiktskart
Forslag til planprogram