Mindre endringer i reguleringsplan ved Vikan 2, gnr 47 bnr 1-Hitra kommune

Varsel om oppstart av mindre   reguleringsendringer ved Vikan 2 gnr 47 bnr 1-Hitra kommune.

 

Hensikten 

Man ønsker å endre formålet  H/B/U1(herberg   og bevertingsteder), til fritidsboliger.

 

Samtidig ønsker man å gjøre mindre justeringer slik at reguleringsplanen blir sammenfallende med eksisterende forhold f.eks.eksisterende veier.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58. Eventuelle merknader må leveres skriftlig  innen 09.11.2018 til Kystplan AS, Storhaugveien  8, 7240 Hitra eller på e-post til may@kystplan.no

 

 

 

 

 

 Vedlegg
Plangrense
Oversiktskart
Detaljkart H/B/U1 område
Referat ifra oppstartsmøte
Eksisterende reguleringsplan