Fillheia, gnr.91 bnr.65 m.fl.

På vegne av tiltakshaver, Oleksandr Ivaniuta, er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Fillheia, gnr. 91 bnr.65 m.fl.

Hensikten

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en 4-mannsbolig på eiendommen 91/65. i tilknytning til boligene vil det bli etablert avkjøring fra felles adkomstvei på eiendommen 91/96. Videre vil veien krysse over eiendommen 91/18, dette med tillatelse fra eier. Reguleringsarbeidet skal også bidra til at det blir etablert en trafikksikker løsning for myke trafikanter ned til krysset ved Fylkesveien.

Eksisterende status

I kommuneplanens arealdel (planid: 16172016) er området allerede avsatt til boligformål. Det er ingen gjeldende reguleringsplan for området i dag.

 

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet, og at eksakt plassering av bolig og veg ikke er fastsatt.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 05.11.2018 til Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller på e-post til may@kystplan.no.

 Vedlegg
Oversiktskart
Oversiktskart med planavgrensning
Planavgrensning
Referat oppstartsmøte