Oppstart planarbeid Hamarvikbukta boligområde - Frøya kommune

På vegne av Frøy Eiendom er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Hamarvikbukta boligområde.

Hensikten
Hensikten er å etablere et sjønært boligfelt med forskjellige typer boenheter. I hovedsak er det snakk om to-mannsboliger og leilighetsbygg. En anslår mellom 30- 40 enheter.
Området som i dag er regulert til naust/sjøhus, skal fortsatt være dette formålet.

Eksisterende status
Planområdet ligger i reguleringsplan for Hamarvika og er i hovedsak avsatt til LNF (Landbruk, Natur og Friluftsliv) med et mindre område ved sjøen som er avsatt til naust/sjøhus.
Området er i utgangspunktet ikke avsatt til boliger, så det ble derfor sendt en forespørsel til Frøya kommunen om tillatelse til å omdisponere arealet.
Frøya formannskap gjorde i sak 18/18, den 30.01.2018  et vedtak der man anbefalte utarbeidelse av reguleringsplan.

Konsekvensutredning
Planen skal konsekvensutredes, men det er ikke krav om planprogram
Planforslaget faller inn under §8, bokstav a og videre §10 i forskrift om konsekvensutredning
Tema som skal utredes er :
•    Forholdet til statlige retningslinjer ,100m beltet
•    Omdisponering av landbruksområde
•    Naturmangfold
•    Trafikale forhold for kjørende og gående.
•    Gangvei/snarveier
•    Klima og Havnivåstigning
•    Støy og støv
•    Kulturminner
•    Kapasitet barnehage og skole

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Eksakt plassering av de ulike formål er enda ikke fastsatt. Dette blir utredet på et senere tidspunkt.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.
Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 15.10.18   til may@kystplan.no     eller  Kystplan AS, Storhaugveien 8 , 7240 HitraVedlegg
Oversiktskart
Planavgrensing
Planavgrensing og eksisterende plan
Vedtak Frøya Formanskap
Referat oppstartsmøte