FOSENFJELLET BOLIGOMRÅDE, STORFOSNA

Kystplan AS ved Berit Moen er engasjert av Grunneier Øyvind Christensen – Storfosna Gods for å bistå med reguleringsplanarbeidet på en del av eiendommen gnr. 60 bnr. 1 i Ørland kommune

Hallgeir Grøndtvet er grunneiers rådgiver og stedfortreder i reguleringsplans-prosessen.

Formålene er grovt fordelt på

·         Boligområder -  store og små eneboligtomter

·         Boligområde – flerboligbygg / terrassehus

Formålene er ikke i trå med kommunens arealplan, men forutsetter at vi også regulerer boligområdet B 22 i kommuneplanens arealdel til landbruksareal, slik at  kommuneplanens intensjon om størrelse på areal for ny boligbebyggelse på Storfosna ikke endrer seg.

 Hele oppstartsvarselet og kartmaterialet er vedlagt.

 Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

 Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

 Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 17.08.2018

 Til

Kystplan AS,

Storhaugveien 8,

7240 Hitra

 eller

 berit@kystplan.no

 Vedlegg
V 0 Oppstartsvarsel FOSENFJELLET
V 1 Oversiktskart
V 2 Forespørselssak - FOSENFJELLET
V 3 Møteprotokoll 140318 planutvalget
V 4 Referat fra oppstartsmøte, Fosenfjellet
V 5 Jordkvaliteter
V 6 Tomtekvalitet.JPG
V 7 Arealplan B 22
V 8 Ortofoto B 22
V 9 Naturmangfoldsloven Fosenfjellet
V 11 Bebyggelsesområder
V 12 Turstier
V 13 Reguleringsgrenser