Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid med planprogram- Djupmyra 3, Frøya kommune

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid Djupmyra 3

Området er planlagt med inntil 60 nye enheter i form av leiligheter, rekkehus osv.

Form og uttrykk skal harmonere med eksisterende omkringliggende bygg.

 

Området er i kommuneplanen avsatt til LNF. 

På bakgrunn av dette, er det gitt krav om konsekvensutredning med planprogram

Planprogrammet må ikke forveksles med selve planen. Dette er et dokument som blir laget før selve reguleringsplanarbeidet.

Planprogrammet skal gi føringer for hva reguleringsplanene skal inneholde, hvilke temaer som er viktig å utrede, medvirkning og fremdrift.

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig Innen 13.08.2018  til Kystplan AS,

Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller på mail: may@kystplan.no

 Vedlegg
Planlagt bebyggelse og adkomst
Forslag til Planprogram datert 12.06.2018
Referat fra oppstartsmøte med kommunen
Oversiktskart
Planområde
Planområde og eksisterende regulerignsplaner
Planområdet og kommuneplan
Planområde med eiendommer