Reguleringplan Herøya gnr 67 bnr 5 m.fl.

Hensikten med reguleringen er at man ønsker å tilrettelegge for bo og næringsutvikling og ha muligheter for å bo og jobbe fast på øya. Videre ønsker man å sikre adkomst til øya via en småbåthavn.
Området er i kommuneplanen regulert til LNF-område.

Man ønsker oppsetting av bygninger som skal brukes i forbindelse med tiltakshavers egen virksomhet og som kan serve Knarren sin virksomhet som utleie/ arrangement.  Det er da snakk om ca 4-5 nye utleiehytter, samt et større bygg for møter, kurs, bedriftssamlinger og selskapsarrangement.

I tillegg til dette vil det være behov for en bolig til vaktmester/visevert.

Byggene skal plasseres slik at de blir minst mulig synlig fra sjøen og mot horisonten. Videre skal en tilstrebe en plasseringene utenfor 100-metersbeltet.

Det er etterspørsel etter småbåthavn på Herøya. Det ble i sin tid gitt tillatelse til bygging av molo men det ble aldri fullført. Tiltakshaver ønsker nå å fullføre dette arbeidet.
Det er ønskelig å lage en felles småbåthavn med tilhørende naust som kan tjene eiendommer i midtre og østelig del av øya.

Saksgang  hittil:
Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen 18.05.2017.
Videre er det avholdt et møte med Fylkesmannen 07.09.2017 hvor prosjektet ble presentert.
Det ble sendt søknad om igangsetting til Hitra kommune i september og 17.10.2017 vedtok Teknisk komite oppstart av planarbeidet.

Frist for tilbakemelding er satt til 16.02.2018
merknadere sendes til may@kystplan.no
eller:

Kystplan AS, Storhaugen 8, 7240 HItra
Spøsrmål rettes til May Andreassen

telf: 93 46 73 58Vedlegg
Oversiktskart
Planavgrensingen
Flyfoto over område