ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE - ÅFJORD

 

Kystplan AS er engasjert av Axesto AS ved grunneier Asgeir Frønes for å bistå med reguleringsplanarbeid på deler av eiendommen gnr. 57 bnr. 1 i Åfjord kommune

Området innenfor reguleringsgrense er på ca. 148 daa

Formålene er grovt fordelt på

·         Boligområder -  store og små eneboligtomter

·         Boligområde - flerboligbygg

Formålene eri hovedsak i trå med kommunens arealplan utenom et areal på ca. 5 daa øst i planområdet

Hele oppstartsvarselet og kartmaterialet er vedlagt.

 Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

 Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

 Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 24.11.2017

 Til

Kystplan AS,

Storhaugveien 8,

7240 Hitra

eller

berit@kystplan.no

 Vedlegg
0. Oppstartsvarsel Åsmundvatnet - Åfjord kom
1. Oversiktskart
1.1 Forslag til reguleringsgrense
2. Referat oppstarmøte
3. Sak 10 17 Landbruksnemda
4. Sak 28 17 Planutvalget
5. Boligområde øst
6. Arealressurser
7. Reguleringsgrense ortofoto
8. Reguleringsgrense arealplanen