BALSNES -HITRA, regulering av veier på gnr 127 bnr 1

Hensikten med reguleringsplanen er å få regulert inn eksisterende og nye veier i planen.

I forbindelse med en sak til kommunen ble det oppdaget at flere av veiene i område ikke var tegnet inn.
Dette tross for at enkelte veier var over 10 år gamle.
På bakgrunn av dette er det da  startet et arbeid for å få veiene i planen samt legge inn noen nye.

Det er to områder Brenna og Balsnes

Når arbeidet er ferdig vil veiene bli "klippes" inn i den  eksisterende reguleringsplan, slik at det vil bli fremstilt som en helhet.

 

Merknader kan leveres på may@kystplan.no  eller Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra

Spørsmål rettes til May Andreassen telf: 93 46 73 58

Fist for uttalelse : 29.09.2017Vedlegg
Oversiktskart
Veier Brenna
Veier i Balsnes
Planavgrensingen
Flyfoto over område
Foto og eksisterende plan