MJØNESTRØ gnr 15 bnr 3 mfl.-Snillfjord kommune

Det ble i 2012 godkjent en reguleringsplan for Mjønestrø, med bl.a formål om å utvide småbåthavn og etablere ny adkomst til området.

I 2014 ble det søkt og gitt tillatelse til masseuttak og etablering av molo.
Fylkesmannen opphevet denne tillatelsen

Opphevelsen av tillatelsen samt ønske om flere endringer i planen har gjort at det er hensiktsmessig å revidere reguleringsplanen. 
De vesentligste endringene er:
•    Justering av regulert veiadkomsten fra RV 714. Under prosjektering av ny ad-komstvei ser man at det er avsatt for lite område for hele veilegemet. Det kommer delvis utenfor formål.
•    Område O1 Båtopplag/lagerbygg reguleres slik at masseuttaket blir godkjent
•    Regulert molo-ende justeres.
•    Nytt område for bobilparkering i området L2
•    Videre ønsker man å legge til rette for flere boligtomter nord/vest i planen med ny adkomst.
•    Midlertidig masseuttak slik at man er selvforsynt med masse til de planlagte tiltakene.

Henviser til vedlegg

Saksbehandling hittil i saken:
Oppstartsmøte i Snillfjord kommune ble avhold 29.01.2015 med et oppfølgingsmøte 21.09.2015. Møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 11.03.2015.
Forespørselsak om regulering ble behandlet i Snillfjord formannskapet 22.03.2017 med påfølgende vedtak.
Forespørsel fra Kystplan til Snillfjord kommune om oppstillingsplass bobiler 15.05.2017 med påfølgende svar. Henviser til vedlegg

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Vil presisere at arbeidet er så vidt startet og  detaljer er ikke klarlagt.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93467358.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 29.06.2017 til
Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller may@kystplan.noVedlegg
Dagens reguleringsplan
10 kart og avgrensing
09 Kartfoto nye tiltak
08 kartfoto m eks plan
svar om bobilparkering
Forspørsel om bobilparkering
Vedtak om forespørsel
03 Forespørselsak
02 oppstartsmøte 21092015
01 oppstartsmøte 29012015