STUANES gnr 29 bnr 1 - Bjugn kommune Detaljregulering

 

Kystplan AS er engasjert av tiltakshavere og grunneiere Lena Hansen og Helge Indergård for å bistå med reguleringsplanarbeid på eiendommen gnr. 29 bnr.1

Området innenfor reguleringsgrense er på ca. 154 daa

Formålene er grovt fordelt på

·         Boligområder -  store og små eneboligtomter

·         Boligområde - flerboligbygg

Formålene er trå med kommunens arealplan


Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 30.06.2017

Til

Kystplan AS,

Storhaugveien 8,

7240 Hitra

 

eller

 

berit@kystplan.no

 Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Forslag til reguleringsgrense
3. Arealplan med RG
4. Ortofoto med RG
5. Arealressurser med RG
6. Regplan Fv 721 - med RG
7. Oppstartsmøte Stuanes
8. VA-plan i reguleringsplanfasen
9. B18 - Konsekvensutredning kommuneplanen
10. Oppstartsvarsel STUANES