Uttian panorama, gnr. 26 bnr. 6, Frøya kommune

 På vegne av oppdragsgiver Olaf Reppe er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Uttian Panorama på Frøya. Oppstart av planen er tidligere varslet, men Frøya kommune krever at den varsles på nytt da planområdet er betydelig utvidet.

 

Oppstart av planarbeidet ble opprinnelig varslet 20.01.2017. I tilbakemeldingen på oppstartsvarselet rådet Statens vegvesen Frøya kommune til å ikke gå videre med planarbeidet. På bakgrunn av dette ønsket tiltakshaver en avklaring fra Frøya kommune på hvorvidt de ønsket at en skulle fortsette med planarbeidet. Tiltakshaver ble rådet av administrasjonen til å sende forespørsel om planoppstart til politisk behandling.

 

Forespørsel om oppstart av reguleringsplan ble behandlet av Hovedutvalget for forvaltning i Frøya kommune 11.05.2017. Hovedutvalget anbefaler i sak 46/17 at det utarbeides reguleringsplan for Uttian panorama med hensikt å legge til rette for boligbebyggelse. Vedtaket forutsetter at man utvider planområdet til å omfatte nærliggende område LNF B5. Tiltakshaver ønsket i utgangspunktet å kun regulere egen eiendom, men på grunn av vedtaket i Frøya kommune velger man nå å ta inn LNF B5 i planområdet. På grunn av denne utvidelsen varsles nå planoppstart på nytt.

 

Området er i kommuneplanen regulert til landbruks-, natur- og friluftsformål, område F 5 (tillatt med inntil 5 fritidsboliger) og B 5 (tillatt med inntil 5 boliger). Planen skal inneholde ca. 10-15 nye boligtomter, lekeplass og to nye kjøreveger. Eksisterende turstier i området skal ivaretas. De nye boligene legges til område F 5, og skal ikke berøre område B 5. Eksisterende bebyggelse i B 5 reguleres til boligformål i tråd med dagens bruk.

 

Frøya kommune har vurdert at reguleringsplanen ikke berører KU-forskriften, og at det ikke er krav om konsekvensutredning.

 

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Eksakt plassering av de ulike formål er enda ikke fastsatt. Dette blir utredet på et senere tidspunkt. Det er usikre grenser nord i planområdet, og plangrensen det varsles om her vil bli justert etter at det er foretatt oppmåling/grensepåvisning.

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Lise på telefon 91 10 12 19.

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 23.06.2017 til Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller lise@kystplan.noVedlegg
Oversiktsbilde
Planområdet
Skisse over formål
Utdrag fra kommuneplan