Detaljregulering Ramsvikhaugen hytteområde - Råkvåg i Rissa kommune

 

Kystplan AS er engasjert av tiltakshavere og grunneiere Hjørdis og Kristian Stamnes for å bistå med reguleringsplanarbeid på eiendommen gnr. 162 bnr. 33

Området innenfor reguleringsgrense er på knappe 50 daa

Formålet er fritidsbebyggelse

Formålet er i hovedsak i trå med kommunens arealplan

Hele oppstartsvarselet og kartmaterialet er vedlagt.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

 Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 09.06.2017

 Til Kystplan AS,

Storhaugveien 8,

7240 Hitra

 eller

 berit@kystplan.noVedlegg
1. Oversiktskart
2.1 Forslag til reguleringsgrense
2.2 Forslag til reguleringsgrense ortofoto
3. Oversikt eksisterende reguleringsplan
4. Kommuneplanens arealdel
5. Jordkvaliteter i området
6. Møtereferat oppstartsmøte 05042017
7. Oppstartsvarsel